Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoł‚ach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoł‚ach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r.; poz. 532);
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społ‚ecznie w przedszkolach, szkołach i oddział‚ach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490 ze zm.)

Od 2013 roku realizujemy w naszym przedszkolu kształ‚cenie specjalne. Naszym podopiecznym zapewniany wyspecjalizowaną, wieloaspektową pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Dysponujemy salą zaopatrzoną we wszelkiego rodzaju pomoce i materiały dydaktyczne do pracy indywidualnej dziecka ze specjalistami oraz salą sportową, która służy do zajęć terapeutycznych. Nasze grono pedagogiczne posiada szeroki wachlarz kwalifikacji oraz uprawnień, gwarantując, jak najwyższy standard w sprawowaniu opieki i świadczeniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne: odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształ‚cenia specjalnego. Prowadzone są przez oligofrenopedagoga. Dokumentem, w którym potwierdzamy zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych, jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). IPET opracowywany jest przez specjalnie do tego powoł‚any zespół‚ ds. pomocy psychologicznej.

Zajęcia z psychologiem: zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb wychowanków, są to zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe, ogólnie usprawniające, relaksacyjne oraz zawierają w sobie elementy integracji sensorycznej
Specjalista prowadzący: mgr Agnieszka Krupa

Zajęcia z logopedą: obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Na zajęciach grupowych logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania. Dzieci, u których po wcześniejszych badaniach mowy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy oraz zaburzenia artykulacji zakwalifikowane są na terapię indywidualną. Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek. Ćwiczenia dostosowywane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka.
Specjalista prowadzący: mgr Agnieszka Klik-Jankowska