Koncepcja Pracy Przedszkola – autorski program Przedszkola „Przedszkolak w XXI wieku”„Według D.Elsner, koncepcja przedszkola odgrywa rolę drogowskazu dla wszystkich członków społeczności przedszkolnej, wytycza ten sam kierunek działania. Pomaga dokonywać wyborów pomiędzy różnymi racjami i punktami widzenia. Ułatwia koncentrację na tym co najważniejsze, umożliwia w miarę równomierne rozłożenie zadań na osi czasu. Ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami (ludzkimi, materialnymi, finansowymi, czasem). Pozwala całościowo spojrzeć na placówkę, a pomyślna realizacja wyzwala poczucie sukcesu wśród nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników pedagogicznych.”
 Bliżej Przedszkola 9/2011 Barbara Szeląg

„Przedszkolak w XXI wieku”
Autor: mgr Monika Krupa
Adresat: Dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5- 6 lat               
Geneza programu :
Program pt. „Przedszkolak w XXI wieku”  powstał w oparciu o obowiązującą podstawę programową, jest ona także odpowiedzią na współczesne potrzeby dzieci oraz odpowiada profilowi placówki.

Koncepcja:
„Przedszkolak w XXI wieku ma na celu przede wszystkim podążanie za wszechstronnym rozwojem dziecka, zachęcaniem go do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi, co w rezultacie wpłynie na: samodzielność myślenia, pewność siebie i umiejętność szukania alternatywnych rozwiązań.
Cele ogólne programu:
Celem nadrzędnym programu jest pobudzanie ciekawości dziecka otaczającym je światem, zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i tymi, które rządzą naszym życiem. Program stawia na rozwijanie samodzielności w myśleniu i wyciąganiu wniosków z poczynionych obserwacji. Ma za zadanie dostarczać dziecku narzędzi do zdobywania wiedzy oraz pielęgnować w dzieciach naturalną potrzebę zadawania pytań, które stanowią klucz do poszerzenia horyzontów myślowych i tworzenia własnego obrazu rzeczywistości.
Cele szczegółowe:

 1. Wyrabianie w dziecku nawyków higienicznych oraz prozdrowotnych służących zachowaniu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno w sferze psychofizycznej, jak i emocjonalnej.
 3. Rozwijanie kreatywnego myślenia, zachęcanie do szukania alternatywnych rozwiązań oraz wzbogacania wyobraźni.
 4. Integrowanie wszystkich zmysłów dziecka w procesie poznawania świata.
 5. Usamodzielnianie dziecka na miarę jego wieku oraz możliwości rozwojowych.
 6. Kształtowanie postawy moralnej odznaczającej się: uczciwością, asertywnością i odwagą.
 7. Rozwijanie kreatywnego myślenia, zachęcanie do szukania alternatywnych rozwiązań.
 8. Wyjaśnianie dziecku zjawisk zachodzących w przyrodzie naturalnie oraz pod wpływem działalności człowieka.
 9. Wzmacnianie wiary we własne siły oraz poczucia własnej godności i wartości.
 10. Skuteczne i efektywne szukanie przez dziecko odpowiedzi na pojawiające się pytania.
 11. Wdrażanie dziecka do umiejętnego wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł.
 12. Budzenie ciekawości dziecka otaczającym je światem.
 13. Inspirowanie dziecka tekstami literackimi, utworami muzycznymi oraz innymi formami sztuki klasycznej i nowoczesnej.

W „Złotej Rybce” dzieci są:

1. …aktywne.

W naszym przedszkolu kluczową rolę odgrywa Pedagogika Zabawy. Zabawy swobodne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe (bo to o nich tutaj mowa), pełnią jedną z najważniejszych funkcji prawidłowego rozwoju dzieci. Stąd też bardzo dbamy o zaspokajanie tej podstawowej potrzeby naszych wychowanków. 

Zabawy spontaniczne
W czasie wolnym dziecko samodzielnie powinno wybierać co chce robić, jaka forma aktywności odpowiada mu najbardziej. W tym czasie rola nauczyciela powinna sprowadzać się do obserwacji i jak najmniejszej ingerencji w działalność dziecka. W zasadzie, powinien on tylko zapewniać bezpieczeństwo i stać na straży „pokojowych” rozwiązań sytuacji trudnych pomiędzy wychowankami.
„Zabawa jest działaniem wykonywanym dla własnej przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni tworzącej nową rzeczywistość  i choć działaniem tym rządzą reguły, których treść pochodzi głównie z życia społecznego, ma ono charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznania i przekształcania rzeczywistości.”
W. Okoń
Swobodna zabawa dzieci jest nieoceniona w procesie diagnozowania, daje cały szereg informacji na temat wychowanków. Zabawy, w których dzieci  odtwarzają lub kreują elementy rzeczywistości, pozwalają nam, dorosłym zobaczyć świat ich oczyma , lepiej go poznać i zrozumieć. Nadmienić także trzeba, iż „zwykła” zabawa dziecka spełnia cały szereg funkcji, nie do zastąpienia przez żadną inną aktywność: obniża napięcie, zmniejsza frustrację, dozuje i steruje emocjami, stymuluje zmysły, poszerza wyobraźnię, daje poczucie sprawczości, etc.
Zabawy spontaniczne z udziałem nauczyciela
 Kiedy dziecko ze swymi pragnieniami wybiega poza swoje możliwości, nauczyciel może dostarczyć środków do realizacji zamierzeń, może wspierać i stymulować inicjatywę. Może być członkiem zabawy, ale nie powinien realizować własnych zamysłów, to dziecko jest kapitanem tego okrętu.
Zabawy według określonych reguł (zabawy dydaktyczne, gry i zabawy ruchowe) z udziałem nauczyciela
 Zabawy inicjowane przez nauczycieli i prowadzone w oparciu o reguły i zasady wynikające z jej specyfiki. Ten rodzaj aktywności stymuluje ćwiczenia w samodyscyplinie oraz podporządkowywanie się wyznaczonym zadaniom, uczy uczciwości wobec partnerów zabawy i sprzyja integrowaniu grupy. Należy jednak pamiętać, że w zabawie nie ma rywalizacji i wygranych ani przegranych (te cechy posiadają gry, których celem jest wyłanianie zwycięzców i uczenie zasady fair play).
Zajęcia dydaktyczne i językowe
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są codziennie przez wykwalifikowanych nauczycieli. Zakres tematyczny jest nieograniczony, a jedyną granicą jest wyobraźnia prowadzących. Nasi nauczyciele pracują na wybranym programie zatwierdzonym przez MEN, ale jest to tylko trzon pracy edukacyjnej, gdyż w większości samodzielnie tworzą warsztat swojej pracy. Przedszkole rokrocznie powiększa swoje zaplecze dydaktyczno-edukacyjne co pomaga urozmaicać i poszerzać zajęcia. W codzienny plan zajęć wplatana jest nauka języka angielskiego, dzieci poprzez codzienne zabawy osłuchują się z melodią języka i mimowolnie kodują słówka i wyrażenia. Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego prowadzone są w oparciu o autorski plan pracy „Follow the child.”
Gry i rywalizacje sportowe
To inny aspekt aktywności dzieci. Podczas gier i zabaw sportowych uczymy dzieci zasady fair play, przestrzegania zasad i reguł, służą także w procesie integrowania grupy. Mają za zadanie zaszczepić w dzieciach ducha zdrowej rywalizacji, ale także uczą, że nie zawsze się wygrywa, a jeśli już się zwycięży to jak należy się zachować w stosunku do innych, którym nie poszło tak dobrze.

2.  …zdrowe.

Jednym z najważniejszych zadań przedszkola jest zapewnienie dziecku warunków sprzyjających zachowaniu dobrego zdrowia. W tym celu przestrzegamy zasad higieny oraz dbamy o czystość i schludność sal, sprzętów. Dzieci są uczone i wdrażane do samodzielnego mycia rąk i zębów, korzystania z toalety, pozostawiania po sobie porządku. Poprzez szereg zajęć wyrabiamy w nich dobre nawyki prozdrowotne, codzienne zajęcia sportowe- nawyk aktywności fizycznej, okazjonalne zajęcia kulinarne- nawyk zwracania uwagi na spożywane pokarmy. Organizowanie przeglądów zębów dzieci i  badań postawy to także działania mające na celu szybkie wychwycenie nieprawidłowości i umożliwianie rodzicom wczesnej interwencji.

3. … bezpieczne.

Bezpieczeństwo to kluczowa sprawa w naszej placówce. Dzieci nigdy nie pozostają bez opieki, każdy nauczyciel posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Jednak nie o takim bezpieczeństwie będę tu pisać, skupię się bardziej nad poczuciem bezpieczeństwa odczuwanym przez dziecko. Naszym zadaniem jest zapewnianie komfortu psychicznego dzieciom poprzez budowanie pozytywnych relacji tak w grupie jak i z rodzicami. Dodatkowym atutem jest atmosfera, o którą dbamy pomiędzy wszystkimi pracownikami w przedszkolu. Ciepło i przyjazne relacje przekładają się na odczucia dzieci, które przez to dobrze się czują, a mając  wsparcie psychiczne we wszystkich nauczycielach, czują się spokojne i bezpieczne.

4. ….szczęśliwe.

Kiedy dziecko ma zaspokojone wszystkie podstawowe potrzeby i może się swobodnie rozwijać, spędzając miło czas jest po prostu szczęśliwe. I to jest nasz główny cel.